โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง
Sanpayangloung Municipality School

โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง

www.spyl.ac.th
"สถานศึกษาดี ผู้เรียนดี มีคุณธรรม นำความรู้สู่สากล บนความพอเพียง เคียงคู่ผู้ปกครองเเละชุมชน"

      โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง จัดการศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับชั้นอนุบาล และ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที 1 ถึง ประถมศึกษาปีที 6 ปีการศึกษา 2564 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 251 คน มีนโยบายการจัดการศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพให้เป็นคนดี คนเก่งสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล มีความสุข มั่นคง และรู้เท่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ต่างๆ

 

อ่านต่อ
นางสาวอัมพิกา สุวรรณจันทร์

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ประกาศโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง
เปิดอ่าน 520 ครั้ง

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรมโรงเรียน