โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง
Sanpayangloung Municipality School

โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง

www.spyl.ac.th

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2563

เปิดอ่าน 770 ครั้ง

สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

เชิดชูคุณธรรม ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น