โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง
Sanpayangloung Municipality School

โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง

www.spyl.ac.th

ข้อมูลโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง

ข้อมูลโรงเรียน

ประกาศเมื่อ 25 สิงหาคม 2563

เปิดอ่าน 374 ครั้ง

      โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง จัดการศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับชั้นอนุบาล และ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที 1 ถึง ประถมศึกษาปีที 6 ปีการศึกษา 2563 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 259 คนมีนโยบายการจัดการศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพให้เป็นคนดี คนเก่งสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล มีความสุข มั่นคง และรู้เท่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ต่างๆ