โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง
Sanpayangloung Municipality School

โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง

www.spyl.ac.th

ข้อมูลโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง

ข้อมูลโรงเรียน

ประกาศเมื่อ 23 มกราคม 2565

เปิดอ่าน 1705 ครั้ง

      โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง จัดการศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับชั้นอนุบาล และ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที 1 ถึง ประถมศึกษาปีที 6 ปีการศึกษา 2564 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 251 คน มีนโยบายการจัดการศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพให้เป็นคนดี คนเก่งสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล มีความสุข มั่นคง และรู้เท่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ต่างๆ