โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง
Sanpayangloung Municipality School

โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง

www.spyl.ac.th

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง